Son Haberler

Miras Davası Nasıl Açılır?

-
Eylül 12, 2022
Miras Davası Nasıl Açılır?

Miras Davası Nasıl Açılır?

Servet; bir kimsenin vefatı anında, yakınlarına servetçi olan yakın akrabalarına gelecek tam mülkleri, hakları, borçları ve yasal vaziyetleri olarak belirlenmektedir. 

Peki, servet davasının açılabilmesi için ne gibi adımlar izlenmelidir?

Bir servet davasının açılabilmesinden bahsetmek için aranan ilk koşul servet vazgeçen bireyin ölümüdür. Servet davası servet vazgeçen bireyin ölümünden sonra muhtelif biçimlerde açılabilmektedir. Servet vazgeçen bireyin ölümünden sonra ilk olarak bakılması gereken ise murisin bir vasiyetnamesi olup olmadığıdır. Bir vasiyet var ise servet dağıtımı da vasiyete uygun olarak yapılacaktır. Ancak vasiyetnamenin olmadığı gidişatlarda servet paylaşımı çok karışık ebatlara erişebilmektedir. Bu vaziyette her bir servetçinin ne kadar servet alacağının hesaplanabilmesi için her bir servetçi için ayrı ayrı terekenin tespiti davası açılmalıdır. Bu davalarda yapılacak araştırma ve tespit sonucunda mevzubahisi olan mülk varlığı servetçiler arasında hisseleri oranında paylaştırılır. Ayrıca bir bireyin servetçi olduğunu kanıtlaması için duruşma tarafından servetçilik belgesi verilmelidir. Servet vazgeçen bireyin vefatı halinde duruşmaca servetçilere verilen bu belge aksi kanıtlanmadıkça geçerliliğini korur.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, servetin paylaşılabilmesi için servet davası açılması koşulu aranmaz. Servetçiler toplanarak da servet mevzusunda uzman bir avukat eşliğinde servetin taksimini asıllaştırabilirler. Ancak, bu vaziyette tam servetçilerin toplanması ve terekeyi kendi aralarında uyuşarak hisse etmeleri koşulu aranmaktadır.

Servet Paylaşımının Genel Hatları ve Eşin Servet Hakkı

Medeni Yasanın 499. Maddesi eşin servet hakkını tertip eden maddedir. Genel hatları ile bakmak gerekirse şayet servet vazgeçen tarafından aksi beyan edilmemişse servet davalarında muris bireyin altsoyları için legal servet hissesinin yarısı, ana ve babadan her biri için legal servetin dörtte biri, kardeşlerden her biri için legal servetin sekizde biri, sağ kalan eş için, altsoy ya da ana ve baba grubu ile beraber servetçi olması halinde, legal servet hissesinin tamamı, öteki hallerde legal servet hissesinin dörtte üçü biçiminde hesaplanmaktadır.

Servet Davası Hangi Duruşmada Açılmalıdır?

Servet davalarının açılması için yetkili duruşmaya müracaat etilmesi koşulu aranmaktadır. Servet davalarında yetkili duruşmalar ise servet vazgeçen bireyin son ikametgah adresinin bulunduğu yerdeki duruşmadır. Görevli duruşma ise, ahkamı kişisele davalarına bakmakla görevli Barış Hukuk Duruşması’dir. 

Servet davasının duruşması genel hatları ile açılacak davanın özelliklerine göre de farklılık gösterebilir. Bir misal vermek gerekirse bir servet davasının mevzusu olan tapu patenti davası için yetkili duruşma Asliye Hukuk Duruşmaları’dir. Ancak yeniden aynı biçimde servet mevzusu olan terekenin tespiti ya da vasiyetnamenin açıklanması gibi davalar yetkili Barış Hukuk Duruşmaları’nde işlenmektedir. Bu ilk açıklamalardan da anlaşılacağı gibi servet davaları mevzu ve biçimlerine göre çok spektrum gösterebilecekleri için oldukça karışık ve oyalayıcı bir sürece sahip olan davalardır. Davanın açılması ve takibi mevzusunda bu karmaşıklıklar sebebi ile davanın ya da dava hakkının kaybedilme ihtimali yüksek olduğundan bu gibi davalarda bu mevzuda uzman bir avukata danışılması nasihat olunur.

Servet Davası Arzuhali Nasıl Yazılır?

Servet davalarının açılabilmesi için Barış Hukuk Duruşmalarına bir arzuhal ile müracaatta bulunulması gerekmektedir. Bir Servet Paylaşımı Davası Arzuhal Misali altta paylaşılmıştır:

TARAFLAR:

…………arasında alttaki şartlarla bir servet taksim kontratı akdolunmuştur.

İşbu kontratta ;

…………..” devreden “,

………….” devralan ” olarak anılacaktır.

MEVZU :

İşbu kontratın mevzusu, ……….ölümü neticesinde devredenlerin kendilerine gelen, tapuda ………….ismine kayıtlı olan ve edinilmiş mülk rejimi gereği yarışının da ona ait olduğu, terekedeki taksim sonunda kendisine düşecek servet hissesine düşen …………..yer alan evin mülkiyet hakkının tamamını, servetçilerden olan ………devralana devretmesidir.

TARAFLARIN MÜKELLEFLİKLERİ :

Devredenler, ………..tarihinde can veren …….’dan kendilerine gelen ve taksim sonunda netleşecek olan yukarıyada bahsi geçen mülkiyet üzerindeki servet hissesinin tamamını devralana, …………terekenin kalan kısmından hiçbir hak arz etmemesi koşuluyla devretmiştir.

YETKİLİ DURUŞMA :

İşbu kontrattan doğması muhtemel anlaşmazlıklar için …………yetkili olacaktır.

İşbu kontrat, ../../2013 tarihinde ………………………..’ da beş nüsha olarak imza atılmış ve bir nüsha devralana teslim edilmiş, öteki nüshalar devredenlerde kalmıştır.

Devreden                                       Devralan

Servet Davasında Taraflara Şartname

Servet davalarının karışıklığından ve oyalayıcı süreçlerinden bahsetmiştik. Servet davasının ilk adımı olan taraflara şartname sevk edilmesi safhası, bu davaların karışıklığını daha sarih gözler önüne sunmaktadır. Servet davalarında başlangıçta ve büyüme müddetlerinde servete taraf olanların hepsine birden şartname yapılması gerekmektedir. Servet vazgeçen bireyin 8 adet servetçisinin olduğunu düşünürsek, bu 8 servetçinin her birine ayrı ayrı ikamet adresleri bulunarak şartname sevk edilmesi gerekmektedir. Şayet bu 8 şahıstan birisi ölüm etmişse aynı biçimde ölüm eden bu servetçinin servetçileri bulunup onların da ikamet adreslerine şartname sevk edilmesi gerekir. Şartname yollama safhası henüz davanın başlangıç safhası olduğundan daha en başından ne kadar karışık ve zaman akdikeni bir süreç olduğunu kavramak güç olmayacaktır.

Servet Davalarında Harç Ne kadardır?

Servet davasının açılabilmesi için yetkili duruşmaya harcı müracaat yapılmalıdır. Bu harç değeri müddeabihin satış değeri üzerinden belli bir bindelik oran ile hesaplanır. Bu satış değeri duruşmaca atama edilir ve harç değeri satış memuru tarafından alınır. Harçlar, fiyat-i vekaletler, maliklere ödenecek ölçüler, vs. satış memurunun veya hesap bilirkişisinin tertip edeceği tevzi tablosunda kalemler halinde gösterilmektedir.

Servet Davalarında Vekil

Servet davalarının çok fazla şikayetçisi olduğu gidişatlarda şikayetçiler kendi aralarında bir vekil seçip haklarını ona verebilirler. Bu vaziyette yapılacak harekâtlarda imza atma gibi öteki servetçiler ismine vekilin harekâtları tek başına hakikatleştirmesi de muhtemeldir. Bu vaziyet şikayetçi tarafın rakamını eksilttiğinden duruşmanın operasyona süratini de çoğaldıracaktır. Bu cins vekillere vekalet fiyatı ödenmesi maktudur ve ödenecek bu fiyat müvekkiller tarafından topluca kararlaştırılabilir.

Servet Davasını İçeren Konular

Servet Davası daha evvel de belirttiğimiz gibi şartname yollama safhaları ile başlar. Yalnız bu safhadan sonra davanın harekâtları basitleşmez aynı karışıklığı ile devam eder. Servet davasında incelenmesi ve kanıt edilmesi gereken öteki başlıkları kısaca şu biçimde sıralamak olası olacaktır:

Servet vazgeçen birey başka bir deyişle muris birey sıhhatinde mirasına ait servetçilerden rastgele birine devir harekâtı yapmış mıdır?
Murisin servetçileri ile ya da başka şahıslar ile servetten mülk kaçırma gibi bir harekâtı olmuş mudur?
Murisin vazgeçtiği servetin kıymeti toplamda ne kadardır?
Murisin servetçilerinin her birine ne kadar hisse düşmektedir?
Murisin legal servetçileri kimlerdir?
Murisin servetçileri arasında servetin reddi gidişatı mevzubahisi mudur?
Murisin rastgele bir servetçisini servetten men etme gidişatı mevzubahisi mudur?

Tam bu suallerin yanıtları incelenerek lüzumlu ispat ve belgelerle kanıtlanarak bulunmalıdır.

Servetin Paylaşımı

Servet davasının sonuçlandırılabilmesi için servet paylaşımının doğru bir biçimde asıllaştırılması gerekmektedir. Bunu yapabilmek için ise Servet Davası’na ek olarak Taksim ve İzale-i Şuyu Davaları’nın Ortaklığın Giderilmesi açılması gerekmektedir. Bu davanın bir tam olarak servetin tamamı için açılabileceği gibi aynı zamanda yalnızca belirli bir kısım servet için açılması da muhtemeldir.