Son Haberler

Hakaret Davası Nasıl Açılır?

-
Eylül 12, 2022
Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Hakaret Davası ve “Hakaret” vaziyetinin açıklanması Cinsk Ceza Kanununun 5237. maddesinin 125-131. bentlerinde 7 madde şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu maddelerin kısaca bir özetini yapmak gerekirse kanunlara göre şu gidişatlarda bir hakaretin  varlığından bahsetmek mümkündür: Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek ve hasara uğramasını sağlayabilecek nitelikte somut bir fiil ya da olgunun varlığı aynı zamanda isnat etmek ya da smethetmek sureti ile yeniden aynı şekilde bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırıda bulunmak hakaretin varlığını doğuran öğelerdir.

Hakarete konu olan gidişata birkaç örnek vermek gerekirse; 

Bir kişiye açık açık “şerefsiz”, “haysiyetsiz”, “geri zekalı”, “ablavut”, “hayvan”, “müsvedde” vb. gibi sözler söylemek hakaret suçunu oluşturur.
Aksayarak yürüyen birine “Allah’ın topal adamı” demek, gözü görmeyen birine “kör herif” demek hakaret suçunu oluşturur.
Bir kişiye “sen benim eşyalarımı çaldın” denildiğinde, bu olgu ispatlanırsa hakaret suçu oluşmaz. Fakat, daha evvel işlediği bir hırsızlık suçundan sabıkalı olan kişiye, “sen hırsızsın” demek hakaret suçudur.
Hakaret suçunun sadece söz ile gerçekleştirilmesi gerekmez hakaret suçu niteliğindeki fiil yazı, şekil, görüntü, el işareti veya mimiklerle de işlenebilir. Misalin, bir kişinin çalışma masasına insan dışkısı koymak hakaret suçudur.

Dilekçe hakkı ve tenkit, basının haber yayımlama hakkı, iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında söylenen söz ve yapılan tavırlar hakaret suçunu oluşturmaz.

Hakaret Suçunun Cezası

Bir kişiye uygulanan hakaretin cezası yasalar ile tanımlanmıştır. Bu ceza Cinsk Ceza Kanunu’nun 5237. maddesinin 125/1 bendinde göre 3 aydan 2 seneye varan hapis cezası ya da bu süreye uygun para cezası şeklinde verilmektedir.

Kamu Görevlilerine Karşı İşlenen Hakaret Suçları: Bir istisnası olarak hakaretin bir memura karşı ve bu memurun görevi çerçevesinde işlendiği  örneklerinde ise bu ceza en düşük 1 seneden başlamaktadır.

Hakaret davalarında cezayı çoğaldıran değişik nedenler ile birlikte hakaret davalarında uygulanan değişik istisnalar ise şu şekilde sıralanabilir:

Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerin açıklanmasından, değiştirilmesinden, yaymaya çalışılmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlenen hakaret suçlarında ve kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan bedeller aracılığı ile yapılan hakaret suçlarında verilecek ceza 1 seneden başlamaktadır.
Hakaretin açıkça işlendiği tespit edildiği gidişatlarda ceza 1/6 oranında arttırılmaktadır.
Davaya konu olan hakaret suçu şayet haksız bir fiile karşı tepki olarak işlenmişse verilecek cezanın 1/3 şana indirilmesine karar verilebilir. Bu gidişatlarda davalının hiçbir suç almadığının görüldüğü de olmuştur. m.129/1 Örnek vermek gerekirse bir kişinin kasten yaralama suçuna tepki olarak hakaret suçu harekâtasi gidişatında bu hakaret suçuna bir ceza verilmez.

Mağdurun suratına karşı hakaret suçunda, mağdurun hakaret kapsayan söz veya tutumları o an öğrenmesi yeterlidir. Mağdura telefon, mail, mektup vb. gibi bağlantı usulleri kullanılarak yapılan hakaret de mağdurun suratına karşı yapılmış sayılır. Mağdurun bu bağlantı vasıtalarıyla kendisine yapılan hakareti öğrenmesi hakaret suçunun oluşması için yeterlidir.

Mağdurun yokluğunda hakaret suçu, hakaret edenin söz ve tavırlarını en az 3 kişinin öğrenmesiyle oluşabilir. Hakaret edilen etrafta mağdurun olmadığı hallerde kanun hakaret teşkil eden fiilin 3 kişiyle ihtilat halinde işlenmesi koşulunu aramaktadır. Söz konusu üç kişiye hakaret edenin kendisi dahil değildir. Üç kişinin aynı yerde olması koşul değildir, ehemmiyetli olan üç kişinin hakareti öğrenmesidir. Misalin, bir bahçe boşluğunda mağdura gıyabında, “o adam ahlaksız” diye haykıran bir kişinin sözlerini kendi konutlarında oturan  değişik komşular dinlediğinde hakaret suçu gerçekleşmiş olur.

Karşılıklı Hakaret Gidişatında Ceza: Aynı şekilde şayet hakaret suçu karşılıklı olarak iki taraf tarafından da gerçekleştirilmişse bu gidişatta da bir suç verilmediği ya da verilen suçun 1/3 oranında eksiltildiği görülmüştür.

Hakaret Davası Açmak İçin Hangi Mahkemeye Müracaat Etmek Gerekir?

Hakaret davaları 5235 sayılı Cinsk Ceza Kanunu Yasası’nın 10. ve 14. maddelerinde açıklandığı üzere, işlenen suçun nitelikle şekillerine de dahil olmak üzere Sulh Ceza Mahkemeleri’nin konusudur. Ancak, yapılan hakaretin yazılı basın yolu ile yapılmış olması gidişatında yeniden Cinsk Ceza Kanunu’nun 5187 sayılı Basın Yasası’nın 27/1 bendinde açıklandığı üzere bu vaziyette görevli olan mahkemeler Asliye Ceza Mahkemeleri’dir. Ancak bu gidişat radyo ve televizyon yolu ile işlenen hakaret suçlarının davaları ile karıştırılmamalıdır. Yazılı olmadığı koşulda radyo ve televizyon kanalları yolu ile işlenen hakaret suçlarının davaları yeniden değişik hakaret davalarında olduğu gibi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından araştırılmaktadır.

Günümüzde en çok kullanılan bağlantı usulü olan elektronik civar üzerinden e-mail, Facebook, Skype, Messenger, WhatsApp, Twitter gibi yapılan hakaretlere karşı açılan davalar ise yeniden Sulh Ceza Mahkemesine bildirilmelidir. Bu vaziyette manevi tazminat davası açmak mümkündür. Ancak açılan tazminat davalarının 7.230 TL’den fazla olması gidişatında bu davaların yeniden Asliye Hukuk Mahkemelerine bildirilmesi gerekmektedir.

Hakaret Davasında Dilekçe Nasıl Yazılır?

Hakaret Davalarının harekâta koyulabilmesi için hakaretin gerçekleşmesinden sonra 6 ay içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe yazılarak şikayetçi olunması gerekmektedir.

Aşağıda hakaret davasına bir dilekçe misali paylaşılmıştır.

…………………………….CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ :İsmi ve Soyadı. T.C-…………./Açık adresi…

KUŞKULU :İsmi ve Soyadı T.V-………../Açık Adresi.

SUÇ : Hakaret.

SUÇ TARİHİ : …/…/2015

AÇIKLAMALAR :

1- Cemiyette ve etrafımda saygı gören bir bilim adamıyım. Halen ………….. Üniversitesi …………. Fakültesi’nde ……….. Kısmı başkanlığı yapmaktayım.

2- …/…/……… tarihinde ………… televizyonundaki “……………..” programına katılmış. Bu programda ben ve değişik katılanlarla gayet seviyeli bir şekilde tartışmış ve görüşlerimi beyan etmiştim. Ancak ……………… isimli şahıs ile girdiğim bir münakaşa sırasında ben sakin olmama karşın karşı taraf saygısız bir şekilde “Senin gibi şerefsizler suratından bu ülke bu hale geldi.” şeklinde ifadeler kullanmak suretiyle Şahsıma hakaretlerde bulunmuştur.

3- Şahsıma hakaret eden …………..’dan şikayetçiyim.

HUKUKİ NEDENLER : 5237 S. K. m. 125 ve alakalı mevzuat.

HUKUKİ KANITLAR :Televizyon Program kayıtları, tanık beyanları ve değişik delililer.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan sebeplerle kuşkulunun Şahsıma karşı sarf etmiş olduğu sözler sebebiyle cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını, saygıyla arz ederim. …/ …/ 2015

ŞİKAYETÇİ

İsmi ve Soyadı

İmza

Hazırlamış olduğunuz bu dilekçeyi değişik evraklarınızla birlikte üç nüsha olarak dava dosyasına ekleyerek teslim faktörüz gerekmektedir. Bu şikayetlerin vekil aracılığı ile yapıldığı gidişatlarda dava dosyasına aynı zamanda vekilin isminin yazılı olduğu vekaletnamenin de teslim edilmesi gerekmektedir. Bu vaziyette vekaletnameye bir baro pulu yapıştırılması ve vekalet suret harcının yatırılması gerekir. Baro pulunu dosya baro odasından temin faktörüz mümkündür.